TOP

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że na stanowisko informatyk w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie został wybrany:
Pan Tomasz Reczyński zam. w Olsztynie
Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na zajmowanym stanowisku.

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r.

Czytaj dalej
TOP

Komputery

ZSE 0-72/39/2013 Olsztyn, 02.10.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy:

postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego

Zamawiający:
Zespół Szkół Ekonomicznych
Bałtycka 37
10-144 Olsztyn

NIP: 739-15-65-996,

Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa wyposażenia w postaci 16 szt. komputerowych jednostek centralnych zgodnych z wymaganymi parametrami opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert:
do 08.10.2013 roku, godz. 08:00

Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Podpisany formularz w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście lub wysłać w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych
Bałtycka 37
10-144 Olsztyn
z dopiskiem na kopercie: oferta na dostawę komputerów

Termin realizacji zamówienia:
do 18.10.2013 roku

Kryterium oceny oferty:
cena 100%

Sposób oceny oferty:
P = (CN/CB) x 100 pkt, gdzie: P – ilość punktów, CN – cena najniższa, CB – cena badanej oferty

Dane kontaktowe:
Kazimierz Winiarski
Tel.: 89 527-37-58 w. 141
Fax: 89 527-32-10
e-mail: sekretariat@ekonomik olsztyn.pl

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w częściach.
Termin płatności 14 dni.
Zamawiający zapewnia, iż posiada stosowne dokumenty umożliwiające zastosowanie 0% stawki podatku VAT na sprzęt wymieniony w załączniku nr 8 do Ustawy o podatku od towarów i usług. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług Dz.U. Nr 54 poz. 535 art. 83 ust. 1 pkt 26)

Informacje dodatkowe:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcie postępowania, Zamawiający może, na dowolnym etapie postępowania odstąpić od podpisania umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

UWAGA!!!!

1. W przypadku nie uzupełnienia w formularzu oferty kolumny proponowany produkt wraz z parametrami sprzętu w sposób jednoznaczny wskazujący zastosowane w komputerze podzespoły, oferta zostanie odrzucona.
2. Nie dopuszcza się wpisów typu: zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tożsamy itp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę produktu/producenta/model/artykuł/inne cechy na podstawie którego istnieje możliwość jednoznacznego stwierdzenia, że proponowany produkt spełnia parametry określone w szczegółowym przedmiocie zamówienia.
4. Oprócz obligatoryjnego formularza oferty dopuszcza się możliwość załączenia do oferty dodatkowe wydruki określające jednoznacznie proponowany produkt.
Oferta powinna zawierać obligatoryjnie uzupełnioną: jednostkową cenę netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto całego zamówienia oraz opis słowny wartości łącznej zamówienia.

Załącznik

Czytaj dalej
Skip to content