Kierownik szkolenia praktycznego

Dodane przez Emil Bednarczyk 16 lutego, 2011 08:58
Zmodyfikowano Marek Wołoch 12 maja, 2016 13:38
Zakres czynności kierownika szkolenia praktycznego

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika

w Olsztynie

W ramach pełnienia funkcji kierownika szkolenia praktycznego w szkole powierzam Pani Hannie Jałtuszewskiej niższy przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień oraz zobowiązuję do ich realizacji:

 • układa we współpracy z wicedyrektorami harmonogram praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i przekłada go dyrektorowi Zespołu,
 • organizuje praktyki zawodowe uczniom Zespołu,
 • przygotowuje umowy o praktykę zawodową uczniom Zespołu,
 • kontroluje realizację przebiegu praktyk i jej zgodność z programem praktyk,
 • kontroluje dokumentację uczniów związaną z praktyką zawodową, oraz dokumentuje fakt przeprowadzonej kontroli,
 • na bieżąco rejestruje odbyte praktyki uczniów, jak również przypadki nieodbycia, lub niezakończenia praktyki i informuje o tym właściwego wicedyrektora
  i wychowawców klas,
 • dokonuje wpisów ocen dotyczących praktyki w dziennikach lekcyjnych oraz

w dzienniku elektronicznym,

 • współpracuje z pracodawcami w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego,
 • organizuje, nadzoruje i rozlicza zajęcia pozalekcyjne w technikum,
 • rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli,
 • koordynuje studenckie praktyki pedagogiczne na terenie Zespołu,
  • odpowiada za przygotowanie, organizację i przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • przygotowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem propozycję składu nauczycieli do zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i przedstawia go z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia dyrektorowi,
  • przygotowuje zgodnie z obowiązującym prawodawstwem harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przedstawia go do zatwierdzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem dyrektorowi,
 • nadzoruje działania związane z tworzeniem i aktualizacją strony internetowej ZSE,
  • organizuje i koordynuje projekty międzynarodowe i wymianę międzynarodową,
  • odpowiada za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursem Matematyka w Zarządzaniu dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
   • informuje dyrektora o potrzebach w zakresie wyposażenia pracowni  przedmiotów zawodowych  w pomoce dydaktyczne,
   • współpracuje z wicedyrektorami w przygotowaniu:

–         planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem harmonogramu i celów ewaluacji wewnętrznej na każdy rok szkolny,

–         rocznego planu pracy szkoły,

–         sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy szkoły,

–    przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli,

 • współpracuje w realizacji  planu wychowawczego w szkole,
 • nadzoruje organizację pomocy materialnej uczniom w Zespole, kieruje pracą komisji stypendialnej i odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • reaguje na wszelkie nieprawidłowości w sferze dydaktyki, wychowania, opieki, bezpieczeństwa i organizacji szkoły oraz  informuje dyrektora Zespołu o podjętych w związku z tym działaniach,
 • pełni dyżur kierowniczy w Zespole wg ustalonego harmonogramu oraz sporządza pisemną informację z  pełnionego dyżuru w księdze dyżurów,
 • przed podjęciem dyżuru zapoznaje się z informacjami z poprzednich dyżurów,
 • w trakcie dyżuru kierowniczego kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły,
 • w trakcie przerw międzylekcyjnych podczas peł   nionego dyżuru, kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania w miejscach, w których przebywają uczniowie lub pokoju nauczycielskim,
 • informuje dyrektora o skargach i problemach zgłaszanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także pracodawców zakładów pracy w których uczniowie odbywają praktyki,
 • informuje dyrektora Zespołu o sprawach związanych z absencją i naruszeniem dyscypliny pracy nauczycieli oraz podjętych w związku z tym działaniach,
 • przygotowuje plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnionego dyżuru,
 • w przypadku swojej przewidywanej nieobecności informuje o niej dyrektora szkoły oraz wicedyrektora bezpośrednio go zastępującego,
 • przestrzega terminowości wykonania powierzonych zadań,
 • wykonuje obowiązki przydzielone przez dyrektora Zespołu z zakresu obowiązków innego wicedyrektora w przypadku jego nieobecności,
 • wykonuje inne prace związane z potrzebami szkoły zlecone przez dyrektora Zespołu,
 • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
 • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem  i wicedyrektorami.
 • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,
 • kształtuje  twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe stosunki pracownicze,
 • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorami i kierownikiem szkolenia praktycznego.
 

Zakres czynności kierownika szkolenia praktycznego

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika

w Olsztynie

W ramach pełnienia funkcji kierownika szkolenia praktycznego w szkole powierzam Pani Sylwii Nowakowskiej poniższy przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień oraz zobowiązuję do ich realizacji:

? układa we współpracy z wicedyrektorami harmonogram praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i przekłada go dyrektorowi Zespołu,

? organizuje praktyki zawodowe uczniom Zespołu,

? przygotowuje umowy o praktykę zawodową uczniom Zespołu,

? kontroluje realizację przebiegu praktyk i jej zgodność z programem praktyk,

? kontroluje dokumentację uczniów związaną z praktyką zawodową, oraz dokumentuje fakt przeprowadzonej kontroli,

? na bieżąco rejestruje odbyte praktyki uczniów, jak również przypadki nieodbycia, lub niezakończenia praktyki i informuje o tym właściwego wicedyrektora
i wychowawców klas,

? dokonuje wpisów ocen dotyczących praktyki w dziennikach lekcyjnych oraz

w dzienniku elektronicznym,

? współpracuje z pracodawcami w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego,

? organizuje, nadzoruje i rozlicza zajęcia pozalekcyjne w technikum,

? rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli,

? koordynuje studenckie praktyki pedagogiczne na terenie Zespołu,

? odpowiada za przygotowanie, organizację i przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

? przygotowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem propozycję składu nauczycieli do zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i przedstawia go z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia dyrektorowi,

? przygotowuje zgodnie z obowiązującym prawodawstwem harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przedstawia go do zatwierdzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem dyrektorowi,

? nadzoruje działania związane z tworzeniem i aktualizacją strony internetowej ZSE,

? organizuje i koordynuje projekty międzynarodowe i wymianę międzynarodową,

? odpowiada za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursem Matematyka w Zarządzaniu dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,

? informuje dyrektora o potrzebach w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne,

? współpracuje z wicedyrektorami w przygotowaniu:

planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem harmonogramu i celów ewaluacji wewnętrznej na każdy rok szkolny,

rocznego planu pracy szkoły,

sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy szkoły,

przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli,

? współpracuje w realizacji planu wychowawczego w szkole,

? nadzoruje organizację pomocy materialnej uczniom w Zespole, kieruje pracą komisji stypendialnej i odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

? reaguje na wszelkie nieprawidłowości w sferze dydaktyki, wychowania, opieki, bezpieczeństwa i organizacji szkoły oraz informuje dyrektora Zespołu o podjętych w związku z tym działaniach,

? pełni dyżur kierowniczy w Zespole wg ustalonego harmonogramu oraz sporządza pisemną informację z pełnionego dyżuru w księdze dyżurów,

? przed podjęciem dyżuru zapoznaje się z informacjami z poprzednich dyżurów,

? w trakcie dyżuru kierowniczego kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły,

? w trakcie przerw międzylekcyjnych podczas peł nionego dyżuru, kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania w miejscach, w których przebywają uczniowie lub pokoju nauczycielskim,

? informuje dyrektora o skargach i problemach zgłaszanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także pracodawców zakładów pracy w których uczniowie odbywają praktyki,

? informuje dyrektora Zespołu o sprawach związanych z absencją i naruszeniem dyscypliny pracy nauczycieli oraz podjętych w związku z tym działaniach,

? przygotowuje plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnionego dyżuru,

? w przypadku swojej przewidywanej nieobecności informuje o niej dyrektora szkoły oraz wicedyrektora bezpośrednio go zastępującego,

? przestrzega terminowości wykonania powierzonych zadań,

? wykonuje obowiązki przydzielone przez dyrektora Zespołu z zakresu obowiązków innego wicedyrektora w przypadku jego nieobecności,

? wykonuje inne prace związane z potrzebami szkoły zlecone przez dyrektora Zespołu,

? powierzone zadania systematycznie dokumentuje,

? w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem i wicedyrektorami.

? powierzone zadania systematycznie dokumentuje,

? zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,

? kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe stosunki pracownicze,

? w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorami i kierownikiem szkolenia praktycznego.

II. UPRAWNIENIA:

? ma prawo przydzielania bieżących zadań i wydawania poleceń nauczycielom Zespołu zgodnie z zakresem zadań,

? ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dotyczących pracowników z odpowiednim pisemnym uzasadnieniem,

? ma prawo do wydawania zarządzeń wewnętrznych związanych z zakresem pełnionych obowiązków,

? ma prawo wyrażania dyrektorowi opinii w sprawie przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych,

? ma prawo używania pieczątki z tytułem kierownika oraz podpisywania pism i dokumentów związanych z praktykami zawodowymi w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Służbowo odpowiada przed dyrektorem Zespołu za :

? organizację praktyk zawodowych uczniów Zespołu,

? kontrolę przebiegu praktyki uczniów oraz dokumentacje jej dotyczącą,

? sprawność organizacyjną, poziom pr

Zakres czynności kierownika szkolenia praktycznego

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika

w Olsztynie

W ramach pełnienia funkcji kierownika szkolenia praktycznego w szkole powierzam Pani Sylwii Nowakowskiej poniższy przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień oraz zobowiązuję do ich realizacji:

 • układa we współpracy z wicedyrektorami harmonogram praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i przekłada go dyrektorowi Zespołu,
 • organizuje praktyki zawodowe uczniom Zespołu,
 • przygotowuje umowy o praktykę zawodową uczniom Zespołu,
 • kontroluje realizację przebiegu praktyk i jej zgodność z programem praktyk,
 • kontroluje dokumentację uczniów związaną z praktyką zawodową, oraz dokumentuje fakt przeprowadzonej kontroli,
 • na bieżąco rejestruje odbyte praktyki uczniów, jak również przypadki nieodbycia, lub niezakończenia praktyki i informuje o tym właściwego wicedyrektora
  i wychowawców klas,
 • dokonuje wpisów ocen dotyczących praktyki w dziennikach lekcyjnych oraz

w dzienniku elektronicznym,

 • współpracuje z pracodawcami w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego,
 • organizuje, nadzoruje i rozlicza zajęcia pozalekcyjne w technikum,
 • rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli,
 • koordynuje studenckie praktyki pedagogiczne na terenie Zespołu,
  • odpowiada za przygotowanie, organizację i przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • przygotowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem propozycję składu nauczycieli do zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i przedstawia go z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia dyrektorowi,
  • przygotowuje zgodnie z obowiązującym prawodawstwem harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przedstawia go do zatwierdzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem dyrektorowi,
 • nadzoruje działania związane z tworzeniem i aktualizacją strony internetowej ZSE,
  • organizuje i koordynuje projekty międzynarodowe i wymianę międzynarodową,
  • odpowiada za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursem Matematyka w Zarządzaniu dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
   • informuje dyrektora o potrzebach w zakresie wyposażenia pracowni  przedmiotów zawodowych  w pomoce dydaktyczne,
   • współpracuje z wicedyrektorami w przygotowaniu:

–         planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem harmonogramu i celów ewaluacji wewnętrznej na każdy rok szkolny,

–         rocznego planu pracy szkoły,

–         sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy szkoły,

–    przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli,

 • współpracuje w realizacji  planu wychowawczego w szkole,
 • nadzoruje organizację pomocy materialnej uczniom w Zespole, kieruje pracą komisji stypendialnej i odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • reaguje na wszelkie nieprawidłowości w sferze dydaktyki, wychowania, opieki, bezpieczeństwa i organizacji szkoły oraz  informuje dyrektora Zespołu o podjętych w związku z tym działaniach,
 • pełni dyżur kierowniczy w Zespole wg ustalonego harmonogramu oraz sporządza pisemną informację z  pełnionego dyżuru w księdze dyżurów,
 • przed podjęciem dyżuru zapoznaje się z informacjami z poprzednich dyżurów,
 • w trakcie dyżuru kierowniczego kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły,
 • w trakcie przerw międzylekcyjnych podczas peł   nionego dyżuru, kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania w miejscach, w których przebywają uczniowie lub pokoju nauczycielskim,
 • informuje dyrektora o skargach i problemach zgłaszanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także pracodawców zakładów pracy w których uczniowie odbywają praktyki,
 • informuje dyrektora Zespołu o sprawach związanych z absencją i naruszeniem dyscypliny pracy nauczycieli oraz podjętych w związku z tym działaniach,
 • przygotowuje plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnionego dyżuru,
 • w przypadku swojej przewidywanej nieobecności informuje o niej dyrektora szkoły oraz wicedyrektora bezpośrednio go zastępującego,
 • przestrzega terminowości wykonania powierzonych zadań,
 • wykonuje obowiązki przydzielone przez dyrektora Zespołu z zakresu obowiązków innego wicedyrektora w przypadku jego nieobecności,
 • wykonuje inne prace związane z potrzebami szkoły zlecone przez dyrektora Zespołu,
 • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
 • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem  i wicedyrektorami.
 • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,
 • kształtuje  twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe stosunki pracownicze,
 • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorami i kierownikiem szkolenia praktycznego.

II. UPRAWNIENIA:

 • ma prawo przydzielania bieżących zadań i wydawania poleceń nauczycielom  Zespołu zgodnie z zakresem zadań,
 • ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dotyczących pracowników z odpowiednim pisemnym uzasadnieniem,
 • ma prawo do wydawania zarządzeń wewnętrznych związanych z zakresem pełnionych obowiązków,
 • ma prawo wyrażania dyrektorowi opinii w sprawie przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych,
 • ma prawo używania pieczątki z tytułem kierownika oraz podpisywania pism i dokumentów związanych z praktykami zawodowymi w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Służbowo odpowiada przed dyrektorem Zespołu za :

 • organizację praktyk zawodowych uczniów  Zespołu,
 • kontrolę przebiegu praktyki uczniów oraz dokumentacje jej dotyczącą,
 • sprawność organizacyjną, poziom pracy dydaktyczno ? wychowawczej i opiekuńczej w ZSE,
 • dokumentację zgodnie z zakresem zadań i uprawnień,
 • bezpieczeństwo w Zespole, szczególnie podczas pełnienia dyżurów kierowniczych obowiązków zgodnie z harmonogramem dyżurów.

IV.             POWYŻSZE  ZADANIA PODEJMUJE PO UZGODNIENIU

V.               Z DYREKTOREM ZESPOŁU.

V.            CZAS PRACY KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

JEST NIENORMOWANY.

Zakres czynności kierownika szkolenia praktycznego

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika

w Olsztynie

W ramach pełnienia funkcji kierownika szkolenia praktycznego w szkole powierzam Pani Sylwii Nowakowskiej poniższy przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień oraz zobowiązuję do ich realizacji:

 • układa we współpracy z wicedyrektorami harmonogram praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i przekłada go dyrektorowi Zespołu,
 • organizuje praktyki zawodowe uczniom Zespołu,
 • przygotowuje umowy o praktykę zawodową uczniom Zespołu,
 • kontroluje realizację przebiegu praktyk i jej zgodność z programem praktyk,
 • kontroluje dokumentację uczniów związaną z praktyką zawodową, oraz dokumentuje fakt przeprowadzonej kontroli,
 • na bieżąco rejestruje odbyte praktyki uczniów, jak również przypadki nieodbycia, lub niezakończenia praktyki i informuje o tym właściwego wicedyrektora
  i wychowawców klas,
 • dokonuje wpisów ocen dotyczących praktyki w dziennikach lekcyjnych oraz

w dzienniku elektronicznym,

 • współpracuje z pracodawcami w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego,
 • organizuje, nadzoruje i rozlicza zajęcia pozalekcyjne w technikum,
 • rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli,
 • koordynuje studenckie praktyki pedagogiczne na terenie Zespołu,
  • odpowiada za przygotowanie, organizację i przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • przygotowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem propozycję składu nauczycieli do zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i przedstawia go z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia dyrektorowi,
  • przygotowuje zgodnie z obowiązującym prawodawstwem harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przedstawia go do zatwierdzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem dyrektorowi,
 • nadzoruje działania związane z tworzeniem i aktualizacją strony internetowej ZSE,
  • organizuje i koordynuje projekty międzynarodowe i wymianę międzynarodową,
  • odpowiada za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursem Matematyka w Zarządzaniu dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
   • informuje dyrektora o potrzebach w zakresie wyposażenia pracowni  przedmiotów zawodowych  w pomoce dydaktyczne,
   • współpracuje z wicedyrektorami w przygotowaniu:

–         planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem harmonogramu i celów ewaluacji wewnętrznej na każdy rok szkolny,

–         rocznego planu pracy szkoły,

–         sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy szkoły,

–    przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli,

 • współpracuje w realizacji  planu wychowawczego w szkole,
 • nadzoruje organizację pomocy materialnej uczniom w Zespole, kieruje pracą komisji stypendialnej i odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • reaguje na wszelkie nieprawidłowości w sferze dydaktyki, wychowania, opieki, bezpieczeństwa i organizacji szkoły oraz  informuje dyrektora Zespołu o podjętych w związku z tym działaniach,
 • pełni dyżur kierowniczy w Zespole wg ustalonego harmonogramu oraz sporządza pisemną informację z  pełnionego dyżuru w księdze dyżurów,
 • przed podjęciem dyżuru zapoznaje się z informacjami z poprzednich dyżurów,
 • w trakcie dyżuru kierowniczego kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły,
 • w trakcie przerw międzylekcyjnych podczas peł   nionego dyżuru, kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przebywania w miejscach, w których przebywają uczniowie lub pokoju nauczycielskim,
 • informuje dyrektora o skargach i problemach zgłaszanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także pracodawców zakładów pracy w których uczniowie odbywają praktyki,
 • informuje dyrektora Zespołu o sprawach związanych z absencją i naruszeniem dyscypliny pracy nauczycieli oraz podjętych w związku z tym działaniach,
 • przygotowuje plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnionego dyżuru,
 • w przypadku swojej przewidywanej nieobecności informuje o niej dyrektora szkoły oraz wicedyrektora bezpośrednio go zastępującego,
 • przestrzega terminowości wykonania powierzonych zadań,
 • wykonuje obowiązki przydzielone przez dyrektora Zespołu z zakresu obowiązków innego wicedyrektora w przypadku jego nieobecności,
 • wykonuje inne prace związane z potrzebami szkoły zlecone przez dyrektora Zespołu,
 • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
 • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem  i wicedyrektorami.
 • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,
 • kształtuje  twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe stosunki pracownicze,
 • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorami i kierownikiem szkolenia praktycznego.

II. UPRAWNIENIA:

 • ma prawo przydzielania bieżących zadań i wydawania poleceń nauczycielom  Zespołu zgodnie z zakresem zadań,
 • ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dotyczących pracowników z odpowiednim pisemnym uzasadnieniem,
 • ma prawo do wydawania zarządzeń wewnętrznych związanych z zakresem pełnionych obowiązków,
 • ma prawo wyrażania dyrektorowi opinii w sprawie przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych,
 • ma prawo używania pieczątki z tytułem kierownika oraz podpisywania pism i dokumentów związanych z praktykami zawodowymi w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Służbowo odpowiada przed dyrektorem Zespołu za :

 • organizację praktyk zawodowych uczniów  Zespołu,
 • kontrolę przebiegu praktyki uczniów oraz dokumentacje jej dotyczącą,
 • sprawność organizacyjną, poziom pracy dydaktyczno ? wychowawczej i opiekuńczej w ZSE,
 • dokumentację zgodnie z zakresem zadań i uprawnień,
 • bezpieczeństwo w Zespole, szczególnie podczas pełnienia dyżurów kierowniczych obowiązków zgodnie z harmonogramem dyżurów.

IV.             POWYŻSZE  ZADANIA PODEJMUJE PO UZGODNIENIU

V.               Z DYREKTOREM ZESPOŁU.

V.            CZAS PRACY KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

JEST NIENORMOWANY.

acy dydaktyczno ? wychowawczej i opiekuńczej w ZSE,

? dokumentację zgodnie z zakresem zadań i uprawnień,

? bezpieczeństwo w Zespole, szczególnie podczas pełnienia dyżurów kierowniczych obowiązków zgodnie z harmonogramem dyżurów.

IV. POWYŻSZE ZADANIA PODEJMUJE PO UZGODNIENIU

V. Z DYREKTOREM ZESPOŁU.

V. CZAS PRACY KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

JEST NIENORMOWANY.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content