Deklaracja dostępności

Dodane przez Mariusz Chmielewski 24 marca, 2020 09:42
Zmodyfikowano Michal 21 stycznia, 2022 08:22
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony biuletynu informacji publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-13 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-13 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:
 • strona nie spełnia wszystkich wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych WCAG 2.1
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-29 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Chmielewski, informatyk@zse.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 527 37 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Bałtyckiej. Do wejścia nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji.
 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń nie prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek bursy

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Bałtyckiej. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów. Przy wejściu do bursy znajduje się portiernia w której pracownicy udzielają niezbędnych informacji.
 2. Do większości pomieszczeń w budynku prowadzą schody oraz występują ograniczenia w postaci progów. W budynku nie ma wind.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku bursy nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W bursie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content