II Wicedyrektor szkoły

Dodane przez Emil Bednarczyk 16 lutego, 2011 08:57
Zmodyfikowano Marek Wołoch 12 maja, 2016 13:37
Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika

w Olsztynie

W ramach pełnienia funkcji wicedyrektora w szkole powierzam Panu Marcinowi Zajączkowskiemu poniższy przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień oraz zobowiązuję do ich realizacji:

nadzór dydaktyczno ? wychowawczy nad technikum

 • nadzoruje i kontroluje systematycznie (co najmniej raz w miesiącu)  prawidłowość prowadzenia dokumentacji i rytmiczność wystawiania ocen przez nauczycieli
  w technikum w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi ruchu turystycznego (dzienniki zajęć edukacyjnych, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, protokoły egzaminacyjne, świadectwa i inne dokumenty z tym związane),
 • przechowuje w pokoju nr 7 arkusze ocen, a w czasie ferii zimowych i letnich oraz zimowej przerwy świątecznej, dzienniki zajęć edukacyjnych w technikum
  w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi ruchu turystycznego,
 • opracowuje wzory prawidłowego wypełniania dokumentacji ucznia w technikum
  w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi ruchu turystycznego (świadectwa, arkusze ocen, protokoły egzaminacyjne) i udostępnia je nauczycielom,
 • nadzoruje i koordynuje pracę zespołów przedmiotów zawodowych,
 • nadzoruje opracowanie i aktualizowanie szkolnych zestawów programów nauczania oraz  podręczników przedmiotów zawodowych,
 • nadzoruje organizację i realizację kształcenia  modułowego,
 • nadzoruje opracowanie i aktualizowanie planów pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • organizuje i nadzoruje właściwe wyposażenie i funkcjonowanie pracowni przedmiotów zawodowych,
 • organizuje, nadzoruje i dokumentuje realizację ścieżek  edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
 • nadzoruje przestrzeganie WZO w technikum,
 • nadzoruje opracowanie i przestrzeganie PZO w szczególności przedmiotów zawodowych,
 • koordynuje wdrażanie nowych kierunków kształcenia zawodowego,
 • odpowiada za analizę wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i przygotowanie wniosków,
 • odpowiada za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursami i  olimpiadami w zakresie przedmiotów zawodowych,
 • organizuje, nadzoruje i dokumentuje diagnozy wstępne w klasach pierwszych oraz badania osiągnięć uczniów z przedmiotów zawodowych w technikum,
 • organizuje i nadzoruje działania związane z propagowaniem kultury fizycznej
  w szkole,
 • nadzoruje i odpowiada za właściwą organizację imprez sportowych,
 • nadzoruje właściwą organizację wyjść/wyjazdów i wycieczek  uczniów technikum wynikających z realizacji podstawy programowej i programów nauczania
  z przedmiotów zawodowych,
 • odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz wyjść/wyjazdów i wycieczek uczniów technikum wynikających z realizacji podstawy programowej i programów nauczania z przedmiotów zawodowych,
 • ? współpracuje z kierownikiem szkolenia praktycznego we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia praktycznego,
 • organizuje i dokumentuje rady pedagogiczne Zespołu,
 • przygotowuje wstępny projekt arkusza organizacyjnego Zespołu (do dnia 20 marca każdego roku), a także aneksów do zatwierdzonego projektu arkusza organizacyjnego w programie Ka2 oraz dokonuje przydziału godzin dla nauczycieli wynikający z kontynuacji przedmiotów zawodowych,
 • przygotowuje, we współpracy z wicedyrektorem i kierownikiem szkolenia praktycznego:

–         plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem harmonogramu i celów ewaluacji wewnętrznej na każdy rok szkolny (realizując powyższe zadanie powołuje i organizuje pracę zespołów ds. ewaluacji oraz opracowuje odpowiednie projekty w oparciu o bieżące potrzeby szkoły z wykorzystaniem prawidłowo skonstruowanych narzędzi ewaluacyjnych),

–         roczny plan pracy szkoły,

–         sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy szkoły,

–         przydział czynności dodatkowych nauczycieli Zespołu

i przedstawia je do akceptacji dyrektorowi,

 • współpracuje z wicedyrektorem w przygotowaniu terminarza roku szkolnego,
 • wykonuje czynności związane z nadzorem pedagogicznym,
 • prowadzi hospitacje zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
 • na wniosek dyrektora szkoły przygotowuje uzasadnioną pisemnie propozycję oceny pracy nauczyciela,
 • odpowiada za aktualizowanie i publikowanie prawa wewnątrzszkolnego Zespołu, w szczególności wynikającego z zakresu obowiązków, zgodnie ze zmianami w odpowiednim ustawodawstwie,
 • organizuje i nadzoruje promocję Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 • organizuje i nadzoruje pracę biblioteki i centrum multimedialnego,
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji biblioteki szkolnej,
 • nadzoruje gromadzenie i publikowanie przez bibliotekę informacji na temat historii, tradycji i osiągnięć ZSE oraz losów absolwentów,
 • nadzoruje przygotowanie i udostępnianie przez bibliotekę szkolną zbiorów dokumentacji wewnątrzszkolnej i prawa oświatowego,
 • organizuje, nadzoruje i rozlicza realizację dodatkowej godziny zajęć pozalekcyjnych zgodnie z art. 42 KN nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • organizuje i  kieruje  pracami związanymi z naborem uczniów do klas pierwszych technikum przemiennie raz na dwa lata,
 • przygotowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem propozycję składu nauczycieli do komisji rekrutacyjnej i przedstawia go z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia dyrektorowi,
  • odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej szkół oraz obsługę programu komputerowego Nabór roku, w którym prowadzi rekrutację,
  • kieruje całokształtem prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  • organizuje i koordynuje doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, czuwa nad jego przebiegiem oraz odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • reaguje na wszelkie nieprawidłowości w sferze dydaktyki, wychowania, opieki, bezpieczeństwa i organizacji szkoły oraz  informuje dyrektora Zespołu o podjętych w związku z tym działaniach,
  • przygotowuje z zachowaniem obowiązujących terminów  wnioski o przyznanie nagród, medali, orderów i odznaczeń dla nauczycieli i przedstawia je dyrektorowi,
  • pełni dyżur kierowniczy w Zespole wg ustalonego harmonogramu oraz sporządza pisemną informację z  pełnionego dyżuru w księdze dyżurów,
  • przed podjęciem dyżuru zapoznaje się z informacjami z poprzednich dyżurów,
  • w trakcie dyżuru kierowniczego wicedyrektor zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły,
  • w trakcie przerw międzylekcyjnych podczas pełnionego dyżuru, wicedyrektor zobowiązany jest do przebywania w miejscach, w których przebywają uczniowie lub pokoju nauczycielskim,
  • informuje dyrektora o skargach i problemach zgłaszanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • informuje dyrektora Zespołu o sprawach związanych z absencją i naruszeniem dyscypliny pracy nauczycieli oraz podjętych w związku z tym działaniach,
  • przygotowuje plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnionego dyżuru,
  • w przypadku swojej przewidywanej nieobecności informuje o niej dyrektora szkoły oraz wicedyrektora bezpośrednio go zastępującego,
  • przestrzega terminowości wykonania powierzonych zadań,
  • zastępuje wicedyrektor Urszulę Mysiorką podczas jej nieobecności,
  • zastępuje wicedyrektor Urszulę Mysiorską, podczas jej nieobecności na dyżurach kierowniczych,
  • pełni obowiązki kierownika praktyk Sylwii Nowakowskiej podczas jej nieobecności,
  • zastępuje kierownika praktyk Sylwii Nowakowskiej podczas jej nieobecności na dyżurach kierowniczych,
  • wykonuje inne prace związane z potrzebami szkoły zlecone przez dyrektora Zespołu,
  • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
  • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorem i kierownikiem szkolenia praktycznego,
  • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,
  • kształtuje  twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe stosunki pracownicze,
  • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorem i kierownikiem szkolenia praktycznego.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content