TOP

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w dziale księgowości i administracji

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta w dziale księgowości i administracji

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie

w wymiarze 1/1 etatu

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.            poz. 1260 z późn. zm.) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w dziale księgowości i administracji w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie została wybrana Pani Anna Złotkowska.

 

UZASADNIENIE

Pani Anna Złotkowska uzyskała najwyższą ocenę w procedurze kwalifikacyjnej.

 

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                             Zespołu Szkół Ekonomicznych
                                                                                              im. M. Kopernika w Olsztynie

 

 

Olsztyn, 08.07.2019 r.

 

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w dziale księgowości

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta w dziale księgowości

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie

w wymiarze 1/1 etatu

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.            poz. 1260 z późn. zm.) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w dziale księgowości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika
w Olsztynie została wybrana Pani Renata Schienke – Łaniosz.

 

UZASADNIENIE

Pani Renata Schienke – Łaniosz uzyskała najwyższą ocenę w procedurze kwalifikacyjnej.

 

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                             Zespołu Szkół Ekonomicznych
                                                                                              im. M. Kopernika w Olsztynie

 

 

Olsztyn, 08.07.2019 r.

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
starszego specjalisty ds. bhp
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie
w wymiarze ¼ etatu
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. bhp w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie
w związku z niespełnianiem przez kandydatów oczekiwań pracodawcy określonych
w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w dniu 14 listopada 2015 r. – został nie rozstrzygnięty.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty
ds. bhp w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie w związku
z niespełnianiem przez kandydatów oczekiwań pracodawcy określonych w ogłoszeniu
o naborze, zamieszczonym w dniu 26 marca 2015 r. – został nie rozstrzygnięty.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie

Olsztyn, 11.05.2015 r.

Czytaj dalej
TOP

Komputery

ZSE 0-72/39/2013 Olsztyn, 02.10.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy:

postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego

Zamawiający:
Zespół Szkół Ekonomicznych
Bałtycka 37
10-144 Olsztyn

NIP: 739-15-65-996,

Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa wyposażenia w postaci 16 szt. komputerowych jednostek centralnych zgodnych z wymaganymi parametrami opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert:
do 08.10.2013 roku, godz. 08:00

Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Podpisany formularz w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście lub wysłać w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych
Bałtycka 37
10-144 Olsztyn
z dopiskiem na kopercie: oferta na dostawę komputerów

Termin realizacji zamówienia:
do 18.10.2013 roku

Kryterium oceny oferty:
cena 100%

Sposób oceny oferty:
P = (CN/CB) x 100 pkt, gdzie: P – ilość punktów, CN – cena najniższa, CB – cena badanej oferty

Dane kontaktowe:
Kazimierz Winiarski
Tel.: 89 527-37-58 w. 141
Fax: 89 527-32-10
e-mail: sekretariat@ekonomik olsztyn.pl

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w częściach.
Termin płatności 14 dni.
Zamawiający zapewnia, iż posiada stosowne dokumenty umożliwiające zastosowanie 0% stawki podatku VAT na sprzęt wymieniony w załączniku nr 8 do Ustawy o podatku od towarów i usług. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług Dz.U. Nr 54 poz. 535 art. 83 ust. 1 pkt 26)

Informacje dodatkowe:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcie postępowania, Zamawiający może, na dowolnym etapie postępowania odstąpić od podpisania umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

UWAGA!!!!

1. W przypadku nie uzupełnienia w formularzu oferty kolumny proponowany produkt wraz z parametrami sprzętu w sposób jednoznaczny wskazujący zastosowane w komputerze podzespoły, oferta zostanie odrzucona.
2. Nie dopuszcza się wpisów typu: zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tożsamy itp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę produktu/producenta/model/artykuł/inne cechy na podstawie którego istnieje możliwość jednoznacznego stwierdzenia, że proponowany produkt spełnia parametry określone w szczegółowym przedmiocie zamówienia.
4. Oprócz obligatoryjnego formularza oferty dopuszcza się możliwość załączenia do oferty dodatkowe wydruki określające jednoznacznie proponowany produkt.
Oferta powinna zawierać obligatoryjnie uzupełnioną: jednostkową cenę netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto całego zamówienia oraz opis słowny wartości łącznej zamówienia.

Załącznik

Czytaj dalej
Skip to content