TOP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37 ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w dziale księgowości

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW
                                                               1/1 etat
II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
  Prowadzenie kasy Zespołu  (przyjmowanie wpłat oraz realizowanie wpłat na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych). Sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla funduszy, tj. dochody budżetowe, wydatki budżetowe, zfśs, wydzielony rachunek dochodów, sumy depozytowe oraz innych w miarę potrzeb). Organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie ich przestrzegania. Bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania i ich dekretacja. Bieżące sporządzanie własnych zastępczych dowodów księgowych PK. Bieżąca kontrola i analiza rozrachunków. Bieżące przygotowywanie poleceń przelewów oraz terminowa realizacja zobowiązań. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego. Wystawianie faktur VAT, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów do celów podatku od towarów
i usług (VAT), prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji VAT. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych. Przygotowywanie stosownych projektów pism w zakresie prowadzonych spraw. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji księgowej. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo – księgowej.  
III. WYMAGANIA
  Wymagania niezbędne obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie i staż pracy – wykształcenie wyższe ekonomiczne  lub średnie ekonomiczne  (staż pracy
min. 2 lata), znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi programów księgowych, umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości, umiejętność redagowania pism, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. List motywacyjny. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej. Kserokopie świadectw pracy. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
z procesem rekrutacji, o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
10 -144 Olsztyn’’. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.  
V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu luty 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26.03.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie”.
Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
VII. INNE INFORMACJE
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w dziale administracji

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta w dziale administracji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie

w wymiarze 1/1 etatu

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.            poz. 1282) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
w dziale administracji
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika
w Olsztynie została wybrana Pani Agnieszka Węgrzycka.

UZASADNIENIE

Pani Agnieszka Węgrzycka uzyskała najwyższą ocenę w procedurze kwalifikacyjnej.

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                             Zespołu Szkół Ekonomicznych
                                                                                              im. M. Kopernika w Olsztynie

Olsztyn, 13.12.2019 r.

Czytaj dalej
TOP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w dziale administracji

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37 ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w dziale administracji  
I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW
                                                               1/1 etat
II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
  Redagowanie pism do urzędów i instytucji oraz firm. Nanoszenie do programu inwentarzowego wyposażenia szkoły i bursy. Ewidencjonowanie środków trwałych. Bieżące prowadzenie likwidacji i przeniesień wyposażenia. Prowadzenie dokumentacji druków ścisłego zarachowania. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z kierownikiem gospodarczym. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Udział w pracach komisji przetargowej. Planowanie i organizowanie zakupów środków i materiałów zgodnie z procedurą (zapytania ofertowe, rozeznania cenowe) . Opisywanie faktur i terminowe dostarczanie ich do działu księgowości. Prowadzenie ewidencji ilościowej. Bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej doposażenia jednostki. Pozostałe czynności wynikające na bieżąco z pracy w dziale administracji.  
III. WYMAGANIA
  Wymagania niezbędne obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie i staż pracy: – wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne i staż pracy min. 2 lata, lub
– średnie administracyjne lub ekonomiczne i staż pracy min. 4 lata, znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi programów księgowych, umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości, umiejętność redagowania pism, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. List motywacyjny. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej. Kserokopie świadectw pracy. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
z procesem rekrutacji, o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10 -144 Olsztyn’’.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.  
V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 05.12.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w dziale administracji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie”. Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
VII. INNE INFORMACJE
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Czytaj dalej
TOP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w dziale księgowości i administracji

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

                     

                                         1/1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 

 1. Prowadzenie kasy jednostki  (pobierania gotówki, sporządzania raportów kasowych).
 2. Kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie jego przestrzegania.
 3. Bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania i ich dekretacja, sporządzanie własnych zastępczych dowodów PK oraz księgowanie dowodów, i nadawanie tym dowodom numerów – pozycji księgowej.
 4. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego.
 5. Dokonywanie analizy kont i uzgodnień w programie księgowym.
 6. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych.
 7. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji księgowej.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo – księgowej.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
 10. Planowanie zakupów środków i materiałów zgodnie z potrzebami szkoły.
 11. Prowadzenie ewidencji ilościowej.
 12. Bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej doposażenia jednostki.

 

III. WYMAGANIA

 

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie i staż pracy – wykształcenie wyższe ekonomiczne (staż pracy min. 2 lata) lub średnie
 • ekonomiczne (staż pracy min. 4 lata),
 • znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów księgowych,
 • umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
  z procesem rekrutacji, o następującej treści:

1.        ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10 -144 Olsztyn’’.

2.        Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.        Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.

 

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12.06.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w dziale księgowości i administracji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie”.

Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. INNE INFORMACJE

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

Czytaj dalej
TOP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w dziale księgowości

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

                     

                                         1/1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 

 1. Prowadzenie kasy jednostki  (pobierania gotówki, sporządzania raportów kasowych).
 2. Kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie jego przestrzegania.
 3. Bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania i ich dekretacja, sporządzanie własnych zastępczych dowodów PK oraz księgowanie dowodów, i nadawanie tym dowodom numerów – pozycji księgowej.
 4. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego.
 5. Dokonywanie analizy kont i uzgodnień w programie księgowym.
 6. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych.
 7. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji księgowej.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo – księgowej.

 

III. WYMAGANIA

 

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie i staż pracy – wykształcenie wyższe ekonomiczne (staż pracy min. 2 lata) lub średnie
 • (staż pracy min. 4 lata),
 • znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów księgowych,
 • umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
  z procesem rekrutacji, o następującej treści:

1.       ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
10 -144 Olsztyn’’.

2.       Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.       Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.

 

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu kwiecień 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 07.06.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie”.

Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. INNE INFORMACJE

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w dziale księgowości i administracji

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

starszego referenta w dziale księgowości i administracji

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie

w wymiarze 1/1 etatu

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w dziale księgowości i administracji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie w związku z niespełnianiem przez kandydatów oczekiwań pracodawcy określonych w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w dniu 8 listopada 2018 r. – został nie rozstrzygnięty.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie

Czytaj dalej
TOP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na starszego referenta w dziale księgowości i administracji

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w dziale księgowości i administracji

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW
 

1/1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
 

 1. Prowadzenie kasy jednostki  (pobierania gotówki, sporządzania raportów kasowych).
 2. Kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie jego przestrzegania.
 3. Bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania i ich dekretacja, sporządzanie własnych zastępczych dowodów PK oraz księgowanie dowodów, i nadawanie tym dowodom numerów – pozycji księgowej.
 4. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego.
 5. Dokonywanie analizy kont i uzgodnień w programie księgowym.
 6. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych.
 7. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji księgowej.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo – księgowej.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
 10. Planowanie zakupów środków i materiałów zgodnie z potrzebami szkoły.
 11. Prowadzenie inwentaryzacji.
 12. Bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej doposażenia jednostki.
III. WYMAGANIA
 

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie i staż pracy – wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku  (preferowane ekonomiczne lub pokrewne) lub średnie (staż pracy min. 2 lata) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 • znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów księgowych,
 • umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
  z procesem rekrutacji, o następującej treści:
 1. ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10 -144 Olsztyn’’.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.

 

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu październik 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26.11.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie”.

Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. INNE INFORMACJE
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

Czytaj dalej
TOP

ogłoszenie naboru na stanowisko starszy specjalista ds. BHP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika, 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

Wymiar etatów: 1/4

Główne obowiązki:
1. Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
a także kontrola realizacji tych wniosków.
3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
4. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
5. Organizowanie szkoleń i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp.
6. Uczestniczenie w pracach komisji bhp oraz innych zespołach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
7. Przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów w tym zakresie.
8. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów szkoły.

Kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 5 lat stażu.

Wymagania niezbędne
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• znajomość programu Microsoft Office (2010, 2013),
• znajomość przepisów i zagadnień dotyczących bhp,

Wymagania pożądane
• odpowiedzialność,
• obowiązkowość,
• samodzielność,
• komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. C.V.

2. List Motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkolnego.

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30.11.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie”.
Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu pażdzierniku 2015 r. wyniósł – 3,67 %.

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.             poz. 1202) informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty
ds. bhp
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie w związku
z niespełnianiem przez kandydatów oczekiwań pracodawcy określonych w ogłoszeniu
o naborze, zamieszczonym w dniu 26 marca 2015 r. – został nie rozstrzygnięty.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie

 

 

Olsztyn, 11.05.2015 r.

 

Czytaj dalej
TOP

Lista kandydatów

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 26.03.2015 r. na stanowisko starszy specjalista ds. BHP:

1. Chroł Łukasz – zam. w Olsztynie,
2. Machujska Ewa – zam. w Działdowie,
3. Wyszyńska – Czuba Iwona – zam. w Olsztynie,
4. Pawełkiewicz Krzysztof – zam. w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej
TOP

ogłoszenie naboru na stanowisko starszy specjalista ds. BHP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika, 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

Wymiar etatów: 1

Główne obowiązki:
1. Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
a także kontrola realizacji tych wniosków.
3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
4. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
5. Organizowanie szkoleń i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp.
6. Uczestniczenie w pracach komisji bhp oraz innych zespołach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
7. Przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów w tym zakresie.
8. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów szkoły.
9. Przygotowanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania majątkiem szkoły.
10. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zakupów zgodnie z zasadą zamówień publicznych.
11. Udział w pracach komisji przetargowej.
12. Dokonywanie właściwego oznakowania mienia szkolnego.
13. Dokonywanie okresowych kontroli stanu sprzętu i środków dydaktycznych, przydzielonych poszczególnym pracownikom wg spisu z natury.
14. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wszystkich środków nietrwałych, sprzętu gospodarczego i pomocy naukowych.
15. Udział w organizacji i obsługa gospodarcza świąt państwowych i uroczystości szkolnych.
Kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 5 lat stażu.

Wymagania niezbędne
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• znajomość programu Microsoft Office (2010, 2013),
• znajomość przepisów i zagadnień dotyczących bhp,

Wymagania pożądane
• odpowiedzialność,
• obowiązkowość,
• samodzielność,
• komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. C.V.

2. List Motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkolnego.

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14.04.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie”.
Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu luty 2015 r. wyniósł – 3,67 %.

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że na stanowisko informatyk w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie został wybrany:
Pan Tomasz Reczyński zam. w Olsztynie
Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na zajmowanym stanowisku.

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r.

Czytaj dalej
TOP

Lista Kandydatów

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 07.01.2014 r.l na stanowisko informatyk:

1. Choroszko Kamil – zam. w Olsztynie
2. Jedut Krzysztof – zam. w Olsztynie
3. Nachurski Tomasz – zam. w Olsztynie
4. Pomorski Piotr – zam. w Olsztynie
5. Skierski Marek – zam. w Olsztynie
6. Reczyński Tomasz – zam. w Olsztynie
7. Wolski Adam – zam. w Olsztynie

Czytaj dalej
TOP

Ogłaszenie naboru na stanowisko informatyka

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko informatyk

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika, 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

Wymiar etatów: 1

Główne obowiązki:

1. Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa i informacji.

2. Sprawowanie nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem informatycznym w szkole.

3. Konserwacja, bieżąca naprawa, zabezpieczenie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

4. Zgłaszanie potrzeb w zakresie aktualizacji licencji.

5. Wdrażanie i aktualizacja, nowych systemów rozwiązań informatycznych.

6. Ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym.

7. Elektroniczne archiwizowanie i zabezpieczenie baz danych na nośnikach wymiennych.

8. Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz szkolenie z zakresu funkcjonowania programów.

9. Terminowe przekazywanie danych drogą elektroniczną zgodnie z potrzebami szkoły.

10. Zarządzanie i administrowanie Dziennikiem Elektronicznym.

11. Administracja i modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

12. Opieka nad infrastrukturą teleinformatyczną placówki.

Kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe (informatyczne) i 4 lata stażu

lub

– wykształcenie średnie zawodowe (informatyczne) i 5 lat stażu.

Wymagania niezbędne:

1. Biegła znajomość środowisk Windows i pakietu MS Office, oraz środowiska serwerowego Linux.

2. Obsługa sieci LAN i WLAN.

3. Zarządzanie i administracja serwerami placówki.

4. Zarządzanie i modernizacja stron www placówki.

Wymagania pożądane:

1. Znajomość programów: dziennik elektroniczny librus, sekretariat librus, Vulcan Optivum, Arkusz Organizacyjny Progman, Płatnik, e-Pefron, Qbit

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. C.V.

2. List Motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkolnego.

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (pokój nr 10) w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37 do dnia 21 stycznia 2014 roku do godziny 15:30, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2013 r. wyniósł – 3,81%.

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że na stanowisko starszy referent w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie został wybrany: Pan Piotr Procyk
Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w naborze, wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów niezbędnych do pracy na tym stanowisku.

Olsztyn, dnia 30 listopada 2011 r.

Czytaj dalej
TOP

Ogłoszenie naboru na stanowisko starszy referent

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika, 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

Wymiar etatów: 1

Główne obowiązki:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Udział w pracach komisji przetargowej.

3. Sporządzanie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia, a także umów i aneksów zawieranych przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

4. Inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 

Kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji

lub

– wykształcenie średnie administracyjne i 2 lata stażu.

 

Wymagania niezbędne:

1.Znajomość przepisów zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych .

2. Znajomość przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego.

4. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office.

 

Wymagania pożądane:

1. Studia podyplomowe, szkolenia, kursy z zakresu prawa zamówień publicznych.

2. Zdolność logicznego i jasnego redagowania tekstów i pism,

3. Komunikatywność, systematyczność, umiejętność organizacji pracy, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. C.V.

2. List Motywacyjny

3. Kserokopie świadectw pracy

4. Kserokopie świadectwa szkolnego lub ukończenia studiów wyższych

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz późn. zm. )

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać w pokoju nr 9 lub nr 10 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37 do dnia 25 listopada 2011 roku do godziny 15:30, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czytaj dalej
TOP

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że na stanowisko informatyk w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie został wybrany:
Pan Rafał Rogowski
Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na zajmowanym stanowisku.

Czytaj dalej
TOP

Lista Kandydatów

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 16.09.2011 r.l na stanowisko informatyk:
1. Ciołkowski Rafał – zam. w Olsztynie
2. Gołaszewski Szymon – zam. w Olsztynie
3. Kacprzyński Marcin – zam. w Olsztynie
4. Komorowska-Nurczyk Grażyna – zam. w Olsztynie
5. Kotarski Marcin – zam. w Olsztynie
6. Lipiejko Artur – zam. w Olsztynie
7. Parciak Michał – zam. w Ostródzie
8. Rogowski Rafał – zam. w Olsztynie

Czytaj dalej
TOP

Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko informatyk (więcej…)

Czytaj dalej
Skip to content