I Wicedyrektor szkoły

Dodane przez Emil Bednarczyk 16 lutego, 2011 08:57
Zmodyfikowano Rafał Rogowski 6 lutego, 2013 10:58
Zakres czynności wicedyrektora

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika

w Olsztynie

W ramach pełnienia funkcji wicedyrektora w szkole powierzam Pani Urszuli Mysiorskiej poniższy przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień oraz zobowiązuję do ich realizacji:

nadzór dydaktyczno wychowawczy nad technikum

 • organizuje pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą w technikum,
 • układa i publikuje tygodniowy plan zajęć dydaktycznych oraz plan dyżurów nauczycieli w technikum,
 • sprawuje nadzór nad procesem nauczania, wychowania i opieki w technikum,
 • nadzoruje i kontroluje systematycznie (co najmniej raz w miesiącu)  prawidłowość prowadzenia dokumentacji i rytmiczność wystawiania ocen przez nauczycieli
  w technikum w zawodach: technik ekonomista i technik informatyk (dzienniki zajęć edukacyjnych, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, protokoły egzaminacyjne, świadectwa i inne dokumenty z tym związane),
 • przechowuje w pokoju nr 6 arkusze ocen, a w czasie ferii zimowych i letnich oraz zimowej przerwy świątecznej, dzienniki zajęć edukacyjnych w technikum
  w zawodach technik ekonomista i technik informatyk,
 • opracowuje wzory prawidłowego wypełniania dokumentacji ucznia w technikum
  w zawodach technik ekonomista i technik informatyk (świadectwa, arkusze ocen, protokoły egzaminacyjne) i udostępnia je nauczycielom,
 • nadzoruje i koordynuje pracę zespołów przedmiotów ogólnokształcących,
 • nadzoruje opracowanie i aktualizowanie szkolnych zestawów programów nauczania oraz  podręczników przedmiotów ogólnokształcących,
 • nadzoruje opracowanie i aktualizowanie planów pracy nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i wychowawców technikum,
 • organizuje, nadzoruje i dokumentuje realizację ścieżek  edukacyjnych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
 • nadzoruje opracowanie i aktualizowanie WZO w technikum,
 • nadzoruje przestrzeganie WZO w technikum,
 • nadzoruje opracowanie i przestrzeganie PZO w szczególności przedmiotów ogólnokształcących,
 • informuje dyrektora o potrzebach w zakresie wyposażenia pracowni  przedmiotów ogólnokształcących w pomoce dydaktyczne,
 • odpowiada za przygotowanie, organizację i przebieg egzaminów maturalnych oraz właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • przygotowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem propozycję składu nauczycieli do zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących egzamin maturalny i przedstawia go z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia dyrektorowi,
 • przygotowuje zgodnie z obowiązującym prawodawstwem harmonogram egzaminu dojrzałości i przedstawia go do zatwierdzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem dyrektorowi,
 • odpowiada za opracowanie analizy wyników egzaminu maturalnego i przygotowanie wniosków,
 • odpowiada za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursami i  olimpiadami z zakresu przedmiotów ogólnokształcących,
 • nadzoruje i odpowiada za właściwą organizację wyjść/wyjazdów i wycieczek uczniów technikum wynikające z planu wychowawczego szkoły.
 • organizuje, nadzoruje i dokumentuje diagnozy wstępne w klasach pierwszych oraz badania osiągnięć  uczniów w technikum w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
 • odpowiada za funkcjonowanie ceremoniału szkolnego Zespołu,
 • nadzoruje organizację i funkcjonowanie, a także wyjścia pocztu sztandarowego,
 • sprawuje nadzór nad pracą pedagogów szkolnych,
 • nadzoruje dokumentację pedagogów szkolnych,
 • nadzoruje opracowanie i realizację programu profilaktycznego w szkole,
 • nadzoruje opracowanie i realizację  planu wychowawczego w szkole,
 • nadzoruje realizację programu naprawczego dotyczącego bezpieczeństwa w szkole,
 • nadzoruje efekty pracy wychowawczej w technikum, w szczególności stosowanie się uczniów do zasad bezpieczeństwa,  regulaminów szkolnych i  ceremoniału Zespołu,
 • współpracuje z samorządem uczniowskim technikum,
 • wnioskuje do dyrektora o nagrody i kary uczniów technikum,
 • odpowiada za dokumentację związaną z nagradzaniem i karaniem uczniów technikum w zawodach: technik ekonomista i technik informatyk,
 • odpowiada za organizację spotkań wychowawców klas z rodzicami zgodnie z przyjętym kalendarzem pracy szkoły,
 • nadzoruje pracę zespołu wychowawczego technikum,
 • organizuje, nadzoruje przebieg uroczystości szkolnych i okolicznościowych w tym uroczystości  rozpoczęcia i zakończenia  roku szkolnego oraz studniówki
  w technikum,
 • organizuje i dokumentuje rady klasyfikacyjne technikum,
 • opracowuje sprawozdania oraz wnioski z klasyfikacji semestralnych i rocznych technikum,
 • organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych       w  technikum,
 • przygotowuje wstępny projekt arkusza organizacyjnego Zespołu (do dnia 20 marca każdego roku), a także aneksów do zatwierdzonego projektu arkusza organizacyjnego w programie Ka2 oraz dokonuje przydziału godzin dla nauczycieli wynikający z kontynuacji przedmiotów ogólnokształcących,
 • opracowuje, we współpracy z wicedyrektorem, terminarz roku szkolnego,
 • współpracuje z wicedyrektorem i kierownikiem szkolenia praktycznego

w przygotowaniu:

–         planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem harmonogramu i celów ewaluacji wewnętrznej na każdy rok szkolny,

–         rocznego planu pracy szkoły,

–         sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy szkoły,

–         przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli,

 • organizuje, nadzoruje i rozlicza realizację dodatkowej godziny zajęć pozalekcyjnych zgodnie z art. 42 KN nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących,
  • organizuje i  kieruje  pracami związanymi z naborem uczniów do klas pierwszych technikum przemiennie raz na dwa lata,
  • przygotowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem propozycję składu nauczycieli do komisji rekrutacyjnej i przedstawia go z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia dyrektorowi,
   • odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej szkół oraz obsługę programu komputerowego Nabór, w roku w którym prowadzi rekrutację,
   • wykonuje czynności związane z nadzorem pedagogicznym,
   • prowadzi hospitacje zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
   • na wniosek dyrektora szkoły przygotowuje uzasadnioną pisemnie propozycję oceny pracy nauczyciela,
   • współpracuje w organizacji rad pedagogicznych Zespołu,
   • odpowiada za aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego Zespołu, w szczególności wynikającego z zakresu obowiązków, zgodnie ze zmianami w odpowiednim ustawodawstwie,
   • odpowiada za aktualizowanie i przestrzeganie statutu Zespołu,
   • reaguje na wszelkie nieprawidłowości w sferze dydaktyki, wychowania, opieki, bezpieczeństwa i organizacji szkoły oraz  informuje dyrektora Zespołu o podjętych w związku z tym działaniach,
   • przygotowuje z zachowaniem obowiązujących terminów wnioski o przyznanie nagród, medali, orderów i odznaczeń dla nauczycieli i przedstawia je dyrektorowi,
   • pełni dyżur kierowniczy w Zespole wg ustalonego harmonogramu oraz sporządza pisemną informację z  pełnionego dyżuru w księdze dyżurów,
   • przed podjęciem dyżuru zapoznaje się z informacjami z poprzednich dyżurów,
   • w trakcie dyżuru kierowniczego wicedyrektor zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły,
   • w trakcie przerw międzylekcyjnych podczas pełnionego dyżuru, wicedyrektor zobowiązany jest do przebywania w miejscach, w których przebywają uczniowie lub pokoju nauczycielskim,
   • informuje dyrektora o skargach i problemach zgłaszanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
   • informuje dyrektora Zespołu o sprawach związanych z absencją i naruszeniem dyscypliny pracy nauczycieli oraz podjętych w związku z tym działaniami,
   • przygotowuje plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnionego dyżuru,
   • w przypadku swojej przewidywanej nieobecności informuje o niej dyrektora szkoły oraz wicedyrektora bezpośrednio go zastępującego,
   • przestrzega terminowości wykonania powierzonych zadań,
   • zastępuje dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności,
   • zastępuje wicedyrektor Jadwigę Radzymińską podczas jej nieobecności,
   • zastępuje wicedyrektor Jadwigę Radzymińską podczas jej nieobecności na dyżurach kierowniczych,
   • wykonuje inne prace związane z potrzebami szkoły zlecone przez dyrektora Zespołu,
   • powierzone zadania systematycznie dokumentuje,
   • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,
   • kształtuje  twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe stosunki pracownicze
   • w zakresie wszystkich wyżej wymienionych obowiązków aktywnie i systematycznie współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorem i kierownikiem szkolenia praktycznego.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content