GÓRA

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na starszego referenta w dziale księgowości i administracji

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w dziale księgowości i administracji

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW
 

1/1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
 

 1. Prowadzenie kasy jednostki  (pobierania gotówki, sporządzania raportów kasowych).
 2. Kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie jego przestrzegania.
 3. Bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania i ich dekretacja, sporządzanie własnych zastępczych dowodów PK oraz księgowanie dowodów, i nadawanie tym dowodom numerów – pozycji księgowej.
 4. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego.
 5. Dokonywanie analizy kont i uzgodnień w programie księgowym.
 6. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych.
 7. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji księgowej.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo – księgowej.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
 10. Planowanie zakupów środków i materiałów zgodnie z potrzebami szkoły.
 11. Prowadzenie inwentaryzacji.
 12. Bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej doposażenia jednostki.
III. WYMAGANIA
 

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie i staż pracy – wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku  (preferowane ekonomiczne lub pokrewne) lub średnie (staż pracy min. 2 lata) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 • znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów księgowych,
 • umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
  z procesem rekrutacji, o następującej treści:
 1. ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10 -144 Olsztyn’’.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.

 

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu październik 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26.11.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie”.

Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. INNE INFORMACJE
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content