GÓRA

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w dziale księgowości

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

                     

                                         1/1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 

 1. Prowadzenie kasy jednostki  (pobierania gotówki, sporządzania raportów kasowych).
 2. Kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie jego przestrzegania.
 3. Bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania i ich dekretacja, sporządzanie własnych zastępczych dowodów PK oraz księgowanie dowodów, i nadawanie tym dowodom numerów – pozycji księgowej.
 4. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego.
 5. Dokonywanie analizy kont i uzgodnień w programie księgowym.
 6. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych.
 7. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji księgowej.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo – księgowej.

 

III. WYMAGANIA

 

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie i staż pracy – wykształcenie wyższe ekonomiczne (staż pracy min. 2 lata) lub średnie
 • (staż pracy min. 4 lata),
 • znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów księgowych,
 • umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
  z procesem rekrutacji, o następującej treści:

1.       ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
10 -144 Olsztyn’’.

2.       Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.       Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.

 

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu kwiecień 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 07.06.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie”.

Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. INNE INFORMACJE

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content