GÓRA

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37 ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w dziale księgowości

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW
                                                               1/1 etat
II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
  Prowadzenie kasy Zespołu  (przyjmowanie wpłat oraz realizowanie wpłat na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych). Sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla funduszy, tj. dochody budżetowe, wydatki budżetowe, zfśs, wydzielony rachunek dochodów, sumy depozytowe oraz innych w miarę potrzeb). Organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie ich przestrzegania. Bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania i ich dekretacja. Bieżące sporządzanie własnych zastępczych dowodów księgowych PK. Bieżąca kontrola i analiza rozrachunków. Bieżące przygotowywanie poleceń przelewów oraz terminowa realizacja zobowiązań. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego. Wystawianie faktur VAT, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów do celów podatku od towarów
i usług (VAT), prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji VAT. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych. Przygotowywanie stosownych projektów pism w zakresie prowadzonych spraw. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji księgowej. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo – księgowej.  
III. WYMAGANIA
  Wymagania niezbędne obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie i staż pracy – wykształcenie wyższe ekonomiczne  lub średnie ekonomiczne  (staż pracy
min. 2 lata), znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi programów księgowych, umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości, umiejętność redagowania pism, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. List motywacyjny. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej. Kserokopie świadectw pracy. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
z procesem rekrutacji, o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
10 -144 Olsztyn’’. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.  
V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu luty 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26.03.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie”.
Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
VII. INNE INFORMACJE
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content