GÓRA

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w dziale administracji

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37 ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w dziale administracji  
I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW
                                                               1/1 etat
II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
  Redagowanie pism do urzędów i instytucji oraz firm. Nanoszenie do programu inwentarzowego wyposażenia szkoły i bursy. Ewidencjonowanie środków trwałych. Bieżące prowadzenie likwidacji i przeniesień wyposażenia. Prowadzenie dokumentacji druków ścisłego zarachowania. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z kierownikiem gospodarczym. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Udział w pracach komisji przetargowej. Planowanie i organizowanie zakupów środków i materiałów zgodnie z procedurą (zapytania ofertowe, rozeznania cenowe) . Opisywanie faktur i terminowe dostarczanie ich do działu księgowości. Prowadzenie ewidencji ilościowej. Bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej doposażenia jednostki. Pozostałe czynności wynikające na bieżąco z pracy w dziale administracji.  
III. WYMAGANIA
  Wymagania niezbędne obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie i staż pracy: – wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne i staż pracy min. 2 lata, lub
– średnie administracyjne lub ekonomiczne i staż pracy min. 4 lata, znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących ustawy o finansach publicznych,  ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi programów księgowych, umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości, umiejętność redagowania pism, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. List motywacyjny. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   lub średniej. Kserokopie świadectw pracy. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego
z procesem rekrutacji, o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10 -144 Olsztyn’’.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie’’.  
V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie wynosi mniej niż 6%.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
 im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 05.12.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w dziale administracji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie”. Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
VII. INNE INFORMACJE
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content