GÓRA

Ogłaszenie naboru na stanowisko informatyka

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko informatyk

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika, 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

Wymiar etatów: 1

Główne obowiązki:

1. Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa i informacji.

2. Sprawowanie nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem informatycznym w szkole.

3. Konserwacja, bieżąca naprawa, zabezpieczenie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

4. Zgłaszanie potrzeb w zakresie aktualizacji licencji.

5. Wdrażanie i aktualizacja, nowych systemów rozwiązań informatycznych.

6. Ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym.

7. Elektroniczne archiwizowanie i zabezpieczenie baz danych na nośnikach wymiennych.

8. Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz szkolenie z zakresu funkcjonowania programów.

9. Terminowe przekazywanie danych drogą elektroniczną zgodnie z potrzebami szkoły.

10. Zarządzanie i administrowanie Dziennikiem Elektronicznym.

11. Administracja i modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

12. Opieka nad infrastrukturą teleinformatyczną placówki.

Kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe (informatyczne) i 4 lata stażu

lub

– wykształcenie średnie zawodowe (informatyczne) i 5 lat stażu.

Wymagania niezbędne:

1. Biegła znajomość środowisk Windows i pakietu MS Office, oraz środowiska serwerowego Linux.

2. Obsługa sieci LAN i WLAN.

3. Zarządzanie i administracja serwerami placówki.

4. Zarządzanie i modernizacja stron www placówki.

Wymagania pożądane:

1. Znajomość programów: dziennik elektroniczny librus, sekretariat librus, Vulcan Optivum, Arkusz Organizacyjny Progman, Płatnik, e-Pefron, Qbit

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. C.V.

2. List Motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkolnego.

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (pokój nr 10) w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37 do dnia 21 stycznia 2014 roku do godziny 15:30, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2013 r. wyniósł – 3,81%.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content