GÓRA

Ogłoszenie naboru na stanowisko starszy referent

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika, 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

Wymiar etatów: 1

Główne obowiązki:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Udział w pracach komisji przetargowej.

3. Sporządzanie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia, a także umów i aneksów zawieranych przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

4. Inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 

Kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji

lub

– wykształcenie średnie administracyjne i 2 lata stażu.

 

Wymagania niezbędne:

1.Znajomość przepisów zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych .

2. Znajomość przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego.

4. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office.

 

Wymagania pożądane:

1. Studia podyplomowe, szkolenia, kursy z zakresu prawa zamówień publicznych.

2. Zdolność logicznego i jasnego redagowania tekstów i pism,

3. Komunikatywność, systematyczność, umiejętność organizacji pracy, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. C.V.

2. List Motywacyjny

3. Kserokopie świadectw pracy

4. Kserokopie świadectwa szkolnego lub ukończenia studiów wyższych

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz późn. zm. )

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać w pokoju nr 9 lub nr 10 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37 do dnia 25 listopada 2011 roku do godziny 15:30, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content