GÓRA

ogłoszenie naboru na stanowisko starszy specjalista ds. BHP

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych im. m. Kopernika, 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37

Wymiar etatów: 1

Główne obowiązki:
1. Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
a także kontrola realizacji tych wniosków.
3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
4. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
5. Organizowanie szkoleń i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp.
6. Uczestniczenie w pracach komisji bhp oraz innych zespołach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
7. Przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów w tym zakresie.
8. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów szkoły.
9. Przygotowanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania majątkiem szkoły.
10. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zakupów zgodnie z zasadą zamówień publicznych.
11. Udział w pracach komisji przetargowej.
12. Dokonywanie właściwego oznakowania mienia szkolnego.
13. Dokonywanie okresowych kontroli stanu sprzętu i środków dydaktycznych, przydzielonych poszczególnym pracownikom wg spisu z natury.
14. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wszystkich środków nietrwałych, sprzętu gospodarczego i pomocy naukowych.
15. Udział w organizacji i obsługa gospodarcza świąt państwowych i uroczystości szkolnych.
Kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 5 lat stażu.

Wymagania niezbędne
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• znajomość programu Microsoft Office (2010, 2013),
• znajomość przepisów i zagadnień dotyczących bhp,

Wymagania pożądane
• odpowiedzialność,
• obowiązkowość,
• samodzielność,
• komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. C.V.

2. List Motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkolnego.

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14.04.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie”.
Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 895273758
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu luty 2015 r. wyniósł – 3,67 %.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content